Koncerty Jubileuszowe Chóru Synagogalnego

Opublikowano w dniu: 01 września 2016 r.

[For English, scroll down]

Jerzy Kichler wspomina jeden szczególny koncert sprzed dwudziestu lat: Piwniczna nora oświetlona słabymi jarzeniówkami, ściany szaro bure, stoły nakryte ceratą, to koszerna stołówka w Gminie Wyznaniowej Żydowskiej we Wrocławiu w 1994 roku. Między cudownie śpiewającymi pieśni szabatowe Żydami, pochodzącymi z Kresów, siedział zasłuchany młody muzyk. Rok później podczas liturii żydowskiego Nowego Roku, na ruiny wrocławskiej Synagogi padał deszcz, a ten sam muzyk, chociaż zziębnięty i mokry dyrygował profesjonalnym chórem, który śpiewał przejmującą modlitwę „Awijnu Malkejnu” – „Ojcze nasz, Królu nasz”. Synagoga płakała a zasłuchani uczestnicy liturgii mieli łzy wzruszenia w oczach. Chociaż wówczas mało kto wierzył w możliwość odbudowy tej świątyni, to dyrygent chóru już wówczas nadał zespołowi nazwę - Chór Synagogi pod Białym Bocianem. Tym niezwykłym muzykiem jest Stanisław Rybarczyk, któremu zawdzięczam wiele wzruszających chwil podczas modlitw i koncertów, to on daje mi możliwość uczestniczenia, jako komentatorowi, w niektórych projektach, co jest niezwykle inspirujące.

Takich wzruszających momentów w historii zespołu było wiele - Chór Synagogi pod Białym Bocianem we Wrocławiu świętuje jubileusz 20-lecia działalności artystycznej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jubileusz został zainaugurowany podczas XVIII Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA we Wrocławiu, koncertem z udziałem kantora młodego pokolenia - Yosepha Schwartza z Izraela. We wtorek 6 września zespół wystąpi w nowopowstałym Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej. Dzień później da koncert w Filharmonii Podkarpackiej, z udziałem najwybitniejszego kantora naszych czasów i wielkiego przyjaciela Chóru – Josepha Malovanego z Nowego Jorku oraz Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Podkarpackiej, dyrygować będzie Stanisław Rybarczyk. Kolejne koncerty odbędą się we Wrocławiu (13.09.2016, Synagoga pod Białym Bocianem) oraz w Berlinie (14.09.2016, Synagoga przy Pestalozzistrasse) z udziałem kantora Moshe Fishela. W niedzielę 18 września zespół wystąpi w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, z akompaniamentem wybitnego organisty, stale współpracującego z Chórem – Piotrem Rojkiem.

O programie koncertu opowiada Stanisław Rybarczyk, dyrektor artystyczny zespołu i dyrygent: W programie koncertu usłyszymy kompozycje najwybitniejszych twórców muzyki synagogalnej. Pośród nich napotkamy utwory Louisa Lewandowskiego i Salomona Sulzera, kompozytorów szczególnie bliskich mojemu sercu, kompozytorów, których warsztat kompozytorski, wena melodyczna, umiejętność oddania piękna tekstów modlitewnych, porównywana może śmiało być z największymi twórcami w historii muzyki. Program koncertu został dobrany w ten sposób, aby z jednej strony uwypuklić wszystkie umiejętności artystyczne Chóru, a z drugiej, ukazać niezwykły świat śpiewów synagogalnych, gdzie poczesne miejsce zajmują emocje, ekspresja, uniesienie.

Wrocławska publiczność będzie miała jeszcze jedną okazję do spotkania z muzyką synagogalną. W niedzielę 25 września Chór Synagogi pod Białym Bocianem wystąpi w ramach cyklu Wieczorów Tumskich. Ale to z pewnością nie koniec świętowania!

13.09.2016, wtorek, godz. 19:00

Wstęp wolny*

Centrum Kultury i Edukacji Żydowskiej

Synagoga pod Białym Bocianem

ul. Włodkowica 7, Wrocław

*po odebraniu bezpłatnych zaproszeń, Synagoga pod Białym Bocianem, II piętro

 

14.09.2016, środa, godz. 20:00

Wstęp wolny

Synagoge Pestalozzistraße

Pestalozzistraße 14, Berlin Charlottenburg

www.louis-lewandowski-festival.de

 

18.09.2016, niedziela, godz. 19:00

Bilety: 20 PLN

Audytorium

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

ul. Mordechaja Anielewicza 6, Warszawa

 

Jerzy Kichler remembers one particular concert twenty years ago: A basement hovel, poorly-lit by weak fluorescent lights, the walls grayish-brown, tables covered with oilcloth - that was the kosher canteen at the Jewish Community in Wrocław in 1994. Between the wonderfully singing Shabbat songs, Jews who came mostly from the Eastern borderlands were sitting engrossed and listening intently to a young musician. A year later, during the Rosh Hashanah prayers [ Jewish New Year’s prayers], at the ruins of the Synagogue in Wrocław, it was raining, and the same musician, although shivering from the cold and wet, was conducting a professional choir, who sang the poignant prayer "Avinu Malkeinu" ["Our Father, Our King"]. The synagogue was crying and the listening participants of the liturgy had tears of emotion in their eyes. While not many at this time believed in the possibility of rebuilding this temple, the conductor of the choir had already given the band its name - the Choir of the White Stork Synagogue. This extraordinary musician is Stanisław Rybarczyk to whom I owe many touching moments during prayers and concerts and who has given me the opportunity to participate, as a commentator, in some projects, which have been very inspiring.

 

There have been many such touching moments in the band's history - the Choir of the White Stork Synagogue in Wrocław celebrates the 20th anniversary of artistic activity.

 

The jubilee was inaugurated at the XVIII Festival of Jewish Culture SIMCHA in Wrocław by the concert with the cantor of the young generation - Yoseph Schwartz from Israel. On Tuesday the 6th of September the Choir will perform in the newly opened Ulma Family Museum of Poles Saving Jews during World War II in Markowa. A day later a concert at the Carpathian Philharmonic in Rzeszów will be given, involving the greatest cantor of our times and a great friend of the Choir, Joseph Malovany from New York, and the Carpathian Philharmonic Orchestra, which will be conducted by Stanisław Rybarczyk. The next concerts will be held in Wrocław (13/09/2016, White Stork Synagogue) and Berlin (14/09/2016, Pestalozzistrasse Synagogue) with the participation of Cantor Moshe Fishel. On Sunday, September 18th, the band will perform at the Museum of the History of Polish Jews POLIN, accompanied by the outstanding organist who has constantly cooperating with the Choir - Piotr Rojek.

 

WROCŁAW

Tuesday, the 13th of September 2016, 7 PM
Free entrance*
Center for Jewish Culture and Education
White Stork Synagogue
7 Włodkowica Street Wrocław
* After receiving free invitations, White Stork Synagogue, second floor

BERLIN

Wednesday, the 14 th of September 2016, 8 PM

Free entrance
Synagoge Pestalozzistraße
Pestalozzistraße 14, Berlin Charlottenburg
www.louis-lewandowski-festival.de

 

WARSAW

Sunday, the 18th of September 2016, 7 PM
Tickets: 20 PLN
Auditorium
Museum of the History of Polish Jews POLIN
6 Mordechai Anielewicz Street, Warsaw

 

« Powrót